Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

 

 

Rediscovered vision, družstvo  

Sp. zn. Dr 5540 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Univerzitní nám. 1934/3, Fryštát, 733 01 Karviná 

IČ: 21133387 

 

Kontaktní údaje: 

e-mail: info@otocgauc.cz  

www.otocgauc.cz 

 

I.  

Základní ustanovení 

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen: „kupující“), kteří uzavírají kupní smlouvu na zboží prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.otocgauc.cz (dále je „internetový obchod“) nebo v provozovně prodávajícího, či jiným způsobem. 
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi stranami zásadně prostřednictvím internetového obchodu. 
 1. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.  

 

II. 

Informace o zboží a cenách 

 

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, nikoliv však nákladů za vrácení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. 
 1. Prodávající upozorňuje, že zboží nabízené v rámci internetového obchodu, i zboží jinak nabízené prodávajícím je z druhé ruky (dále jen „zboží“). 

 

 

III. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
 1. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 
 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal či telefonicky. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 
 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
 1. Všechny objednávky odeslané kupujícím jsou závazné. Kupující může svou objednávku zrušit dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může požádat o zrušení objednávky napsáním e-mailu, na adresu uvedenou v internetovém obchodě. 
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 

 

IV. 

Zákaznický účet 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat. Za správnost údajů při objednávání zboží odpovídá kupující a prodávající jejich správnost vždy předpokládá. 
 1. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. 
 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

V. 

Platební podmínky a dodání zboží 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:. 
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 
 • v hotovosti při předání zboží 
 1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího a to během 7 pracovních dnů, ode dne vytvoření objednávky. 
 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 1. Zboží je kupujícímu dodáno v souladu se smlouvou, přičemž náklady na dodání zboží společně se způsobem dodání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.  
 • Náklady na dodání zboží na území měst Ostrava a Karviná hradí prodávající. 
 • Náklady na dodání mimo tyto územní oblasti činí 10,- Kč/km 
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení 
 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. 
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 
 1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce ve lhůtě  1 - 3 týdny dle individuální domluvy. 

 

VI. 

Odstoupení od smlouvy 

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy: 
 • pokud má zboží podstatnou vadu a nejedná se o vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím 
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
 • při větším počtu vad zboží. 
 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, 
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující elektronicky kontaktovat prodávajícího emailem - info@otocgauc.cz a to ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 
 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 
 1. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky, uvedené kupní smlouvou, tedy včetně nákladů na odeslání kupujícímu, nikoliv však náklady na zpětné odeslání prodávajícímu, tyto náklady hradí kupující. Peněžní prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů, ode dne přijetí produktu prodávajícím od kupujícího. Pouze v případě, kdy prodávající pochybil a dodal kupujícímu neodpovídající či jiné zboží, prodávající po vzájemné komunikaci, před zpětným odesláním, přebere zodpovědnost a uhradí náklady spojené s vrácením zboží. 
 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 1. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu naprosto nepoškozené, neopotřebené, bez známek znečištění. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

 

VII. 

Podmínky vrácení 

 1. Pro účely vyřízení vrácení zboží je kupující povinen kontaktovat prodávajícího individuálně na e-mailové adrese: info@otocgauc.cz 
 1. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat o vrácení zboží do 14 dnů od převzetí zboží. 
 1. Zboží nesmí být ze strany kupujícího jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno. 
 1. V případě, že prodávající vyhodnotí vrácené zboží za poškozené či jakkoliv znehodnocené, reklamace může být neuznána a zboží odesláno zpět zákazníkovi. 

 

 

VIII. 

Práva z vadného plnění 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zásadně prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti  
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.  
 • Toto ustanovení se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, přičemž kupující bere výše uvedené na vědomí. 
 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat, bude-li to s ohledem na povahu zboží možné: 
 • výměnu za nové zboží 
 • opravu zboží, 
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
 • odstoupit od smlouvy 
 1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je reklamace doručena do emailové schránky prodávajícího. 
 1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky 
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby či vyřízení reklamace. 
 1. Volbu způsobu reklamace má kupující. 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí platným českým právem, to vše s ohledem na to, že se zásadně nejedná o zboží nové. 
 1. Pokud má kupující zájem zakoupit jiné zboží u prodávajícího, není možné při vrácení zboží převést cenu zboží na kredit a vyzvednout nové zboží, nebo zboží vyměnit za jiné zboží s doplatkem kterékoliv ze stran, ale je třeba, mj. i s ohledem na povahu zboží, odstoupit v souladu s právní úpravou od smlouvy a poté případně uzavřít smlouvu novou. 

 

IX. 

Doručování 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce 

 

X. 

Mimosoudní řešení sporů 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. 
 1. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky a příslušnými soudy jsou soudy české. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. 
 1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 
 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. 
 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž se prodávající zavazuje, že nejméně 14 dní před datem účinnosti nových obchodních podmínek oznámí kupujícímu nové znění a pokud kupující nevyjádří nesouhlas s novým zněním obchodních podmínek nejpozději v den účinnosti nového znění obchodních podmínek, má se za to, že změny v plné rozsahu akceptoval a nemá námitek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29.4.2024